Äriplaanid

Kuidas kirjutada äriplaani?

Äriplaani kirjutamine võib esmapilgul tunduda keerulise ülesandena või tüütu kohustusena. Tegelikult on tegemist vajaliku dokumendiga, mis eelkõige aitab lahti mõtestada ning paika seada kindla plaani tegutsemiseks ning eesmärkide saavutamiseks. Kuna äriplaani koostamiseks pole kindlat vormi, mida kõik ettevõtjad peaksid ühtmoodi kasutama, siis siit leiad kasulikku nõu, mille järgi tegutseda, ning mis aitab sind äriplaani kirjutamisel.

Kondikava millele toetuda äriplaani kirjutades

Äriplaani kirjutamine eeldab seda, et eelnevalt on ideega tegeletud, paigas on visioon ja missioon või vähemasti on aimdus, mida soovitakse saavutada nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. Kirjutamisel on oluline kasutada värsket ja relevantset informatsiooni, idee ei tohi olla lahti kirjutatud liiga üldsõnaliselt kasutades kontekstiväliseid allikaid.

Sestap ongi esimeseks punktiks detailne senise tegevuse kirjeldus. Järgmiseks liigume kaubaartikli juurde olgu selleks siis kas toode või teenus, siin tasub samuti minna detaili, sest selle punkti lahtikirjutamine tuleb kasuks järgmistes etappides. Oma toote või teenuse kirjeldamise alla ei kuulu lause, et teie toode on odavam, kui konkurentide oma kuid seejuures kvaliteetsem, selles punktis tuleks fokusseeruda oma toote või teenuse maksimaalselt detailsele kirjeldusele.

Järgmises punktis on oluline määratleda sihtgrupp, mis aitab ka konkurentsieelise ülesmärkimisel järgmises punktis. Konkurentsi selgitamisel ei tasu piirduda vaid potentsiaalsete konkurentide loetlusega, siia on paslik lisada näiteks mõne konkurentsiteguri võrdleva küsitluse.

Viiendaks punktiks on turg, hinnang tuleb anda oma ärimudelile ja selle potentsiaalsele turuosale aga ka laiendatavusele teistele turgudele, teistele segmentidele ja teiseks otstarbeks, see loob tootele konkurentsieelise.

Kondikava viimase punkt näeb ette, et valgust tuleks heita finantseerimisallikatele, see on eriti oluline punkt just ettevõtte stardiperioodil.

Meeles tasub pidada, et äriplaan ei ole kirjand vaid analüüs, eesmärgid tuleb seada ka ajaliselt. Lühiajalised eesmärgid tuleb sõnastada kuu ja kvartali täpsusega, pikaajalised aastase täpsusega.

Mis on SWOT analüüs?

S-tugevused

W-nõrkused

O-võimalused

T-ohud

Äriplaani kirjutamisel tuleb appi SWOT analüüs, mis aitab kaardistada idee tugevust, selle õnnestumise sõltuvust mikro- ehk sisekeskkonnast ja makro- ehk väliskeskkonnast. Tugevused ja nõrkused on ettevõttesisesed (maine, patendid, asukoht), saate neid aja jooksul muuta. Võimalused ja ohud on välised (tarnijad, konkurendid, hinnad) – nad on turul väljas, sõltumata sellest, kas teile meeldib või mitte, neid te muuta ei saa. Kõige täielikumate, objektiivsemate tulemuste saamiseks peaks SWOT-analüüsi läbi viima rühm inimesi, kellel on teie ettevõttes erinevad vaated ja osalused. Juhtimine, müük, klienditeenindus ja isegi kliendid saavad kõik oma panuse anda tõele. Lisaks on SWOT-analüüsi protsess võimalus oma meeskond kokku viia ja julgustada nende osalemist teie ettevõtte strateegiast kinnipidamisel ja selle järgimist. Alustava ettevõtte puhul võivad selles etapis osaleda ka kõrvalised nõuandjad, kelle vaated teie omadest erinevad, kuid kes on ideega kursis ning omavad teataval määral siseinfot.

Tugevused kirjeldavad teie organisatsiooni sisemisi positiivseid omadusi, nii materiaalseid kui ka mittemateriaalseid. Nad on teie kontrolli all.

-Mida te hästi teete?

-Millised sisemised ressursid teil on? Mõelge järgmisele:

Inimeste positiivsed atribuudid, näiteks teadmised, taust, haridus, võrgustik, maine või oskused.

-Ettevõtte materiaalne vara, näiteks kapital, krediit, olemasolevad kliendid või turustuskanalid, patendid või tehnoloogia.

-Millised eelised on teil teie konkurentidega võrreldes?

-Kas teil on tugevaid teadus- ja arendustegevuse võimalusi? Tootmisrajatised?

-Millised muud teie ettevõttesisesed positiivsed aspektid lisavad väärtust või pakuvad teile konkurentsieelist?

Nõrkused on teie ettevõtte aspektid, mis kahandavad teie pakutavat väärtust või seavad teid ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Oma parima konkurendiga konkureerimiseks peate neid alasid täiustama.

-Millised tegurid, mis on teie kontrolli all, kahandavad teie võimet saavutada või säilitada konkurentsieelist?

-Milliseid valdkondi tuleb täiustada, et saavutada oma eesmärke või konkureerida oma tugevaima konkurendiga?

-Mis on teie ettevõttel puudub (näiteks teadmised või juurdepääs oskustele või tehnoloogiale)?

-Kas teie ettevõttel on piiratud ressursid?

-Kas teie ettevõte on halvas asukohas?

Võimalused on välised atraktiivsed tegurid, mis esindavad põhjuseid, miks teie ettevõttel on potentsiaal õitseda.

-Millised võimalused on teie turul või keskkonnas olemas, millest võite kasu saada?

-Kas ettekujutus teie ettevõttest on positiivne?

-Kas turg on viimasel ajal kasvanud või on turul olnud muid muutusi, mis loovad võimaluse?

-Kas võimalus jätkub või on selleks lihtsalt aken? Teisisõnu, kui kriitiline on teie ajastus?

Ohud hõlmavad teie kontrolli alt väliseid tegureid, mis võivad seada ohtu teie strateegia või ettevõtte ise. Teil pole nende üle kontrolli, kuid võite saada kasu situatsiooniplaanidest nende lahendamiseks, kui need peaksid tekkima.

-Kes on teie olemasolevad või potentsiaalsed konkurendid?

-Millised tegurid, mida te ei saa mõjutada, võiksid teie ettevõtte ohtu seada?

-Kas on ebasoodsa suundumuse või arengu põhjustatud väljakutseid, mis võivad põhjustada tulude või kasumi vähenemist?

-Millised olukorrad võivad teie turundustegevust ohustada?

-Kas tarnijahindades või tooraine kättesaadavuses on toimunud oluline muutus?

-Kuidas on lood muutustega tarbijakäitumises, majanduses või valitsuse määrustes, mis võivad teie müüki vähendada?

-Kas on kasutusele võetud uus toode või tehnoloogia, mis muudab teie tooted, seadmed või teenused vananenuks?

Äriplaani kirjutamise eesmärgiks ei saa olla vaid toetuse saamine, äriplaan on vahend, mis aitab paika panna strateegia idee õnnestumiseks.

Kui tunned, et sul on abi vaja tugeva ja toimiva plaani koostamisel, siis kirjuta tiim@projektiagentuur.ee

2

Seotud teemad